Ehrenpreis 2011 Prof. Horst W. Opaschowski Preisgala

Horst W. Opaschowski Columbus Ehrenpreis 2011, © Horst W. Opaschowski